تبلیغات اینترنتیclose
شهرسازی شهرسازی
شهرسازی
اطلاعات عمومی شهرداری تهران

دراین قسمت  بعضی از اموری که شما درمراجعات خود به شهرداریهای مناطق نیاز به دانستن آن دارید، بطور مختصر ذکرمیگردد. اینگونه امور که عمدتا مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانه ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که درشهرداری مراجعان مختلف با آن سروکار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از:

الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

ب - راهنمای شهرسازی

ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران


الف - راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض درصورتیکه نقدا پرداخت گردد
تمامـی عــوارضی که شهرداریهای مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط میباشند، بجزآن دسته ازعوارضی که درقسمت دوم وبعنوان عوارض غیرقابل تقسیط ازآنهانام برده شده ومیبایستی نقدا پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری وگردشکارآن بشرح ذیل می باشند:
مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود (که حداکثر 2 ماه از تاریخ تهیه پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد) و قصد پرداخت کل بدهی خود را بصورت نقدی داشته باشند میتوانند از10% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند.

عوارض قابل تقسیط:

 1. عوارض زیر بنا
 2. عوارض تراکم
 3. عوارض مازاد تراکم
 4. عوارض تفکیک اراضی
 5. عوارض تغییر کاربری
 6. عوارض پذیره
 7. جرائم ماده صد
 8. عوارض حذف و کسر پارکینگ
 9. عوارض پیش آمدگی حق تشرف
 10. عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز


مراحل گردش کار:

 1. دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه
 2. ارائه پیش نویس به اداره در آمد
 3. اخذ مدارک
 4. صدورفیش درآمد جهت پرداخت
 5. درخواست مودی جهت تقسیط
 6. دستورشهرداریا قائم مقام منطقه جهت تقسیط
 7. مراجعه به معاون مالی واداری منطقه
 8. مراجعه به اداره درآمد
 9. صدور فیش چهت پرداخت
 10. اخذ فیش پرداختی ومدارک جهت تشکیل پرونده

عوارض غیرقابل تقسیط :

 1. عوارض بقایای سطح شهر
 2. عوارض پیشه وران
 3. عوارض پیشه ورانه اماکن
 4. عوارض بر قراردادها
 5. عوارض حق انشعاب
 6. عوارض نوسازی
 7. عوارض سد معبر
 8. عوارض قطع اشجار
 9. عوارض درآمد مراکز فرهنگی
 10. عوارض تخلیه خاک ونخاله
 11. عوارض فروش اموال غیر منقول
 12. عوارض یک درصد فروش نهایی
 13. عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
 14. عوارض اماکن تفریحی وپلاژها
 15. عوارض پیشه وران موسسات درمانی
 16. عوارض درآمد مال الجاره ساختمانهای مسکونی_تجاری
 17. عوارض درآمدهای حفاری طول(فاضلاب،گاز،برق،تلفن)


مراحل گردش کار:

 1. دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه
 2. ارائه فرم به اداره درآمد
 3. صدور فیش پرداختی
 4. تایید بانک(تایید فیشهای پرداختی بعد از 24ساعت انجام می گیرد.)
 5. ارسال به واحد مربوطهچگونگی استفاده از جایزه خوش حسابی
با یک بار مراجعه در سال به شهرداری منطقه ذیربط و پرداخت به موقع قبوض نوسازی و خدمات ملک خود، میتوان علاوه بر برخورداری از جایزه خوش حسابی از پرداخت 9% جریمه دیرکرد در قبوض سال آینده جلوگیری به عمل آورد.

اسناد برگشتی
در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

مراحل گردشکار چک برگشتی:

 1. مراجعه مالک به اداره حقوقی
 2. اخذ نظریه واحد حقوقی
 3. مراجعه به اداره درآمد
 4. محاسبه دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی
 5. صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)
 6. مراجعه به بانک
 7. مراجعه به اداره درآمد
 8. تاییدیه برای اداره حقوقی و اداره حسابداری


صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب(آب،گاز،برق،تلفن):

مدارک لازم:

 1. ارائه نامه ادارات مربوطه
 2. تهیه پیش نویس اعلام عوارض
 3. پرداخت عوارض حفاری ونوسازی وغیره


مراحل گردشکار:

 1. ارائه نامه ادارات ذیربط به عمران
 2. تایید معاون عمران
 3. تهیه فرم اعلام عوارض از عمران
 4. ارائه فرم به اداره درآمد
 5. تایید پرداخت عوارض های مربوطه
 6. تایید از عمران
 7. ارائه تایید نهایی به ادارات مربوطه


استعلام دفترخانه برای انتقال ملک(ماده74)

مدارک لازم:

 1. اصل نامه دفترخانه
 2. فیش پرداخت شده عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز
 3. پایان کار معتبر(که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک بدهی به شهرداری نداشته باشد)


مراحل گردشکار:

 1. مراجعه به اداره درآمدبادردست داشتن مدارک لازم
 2. ارائه مدارک به متصدی درآمد
 3. دریافت پاسخ کتبی از درآمد
 4. ارائه به دفترخانه مربوطه


نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت:
ارائه هرگونه تسویه حساب ویا گواهی پرداخت منوط به وصول در سیستم بانکی در سیستم درآمدی منطقه و ارائه فیش های پرداختی توسط مودی می باشد.


تشکیل پرونده نوسازی جهت تفکیک آپارتمان

مدارک لازم:

 1. ارائه کپی سند آپارتمان
 2. ارائه کپی صورت مجلس تفکیکی
 3. تشکیل پرونده


مراحل گردشکار:

 1. مراجعه به مسئول محله مربوطه
 2. صدور فیش
 3. پرداخت فیش
 4. دریافت مفاصا حسابدریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک وزمین:

مدارک لازم:

 1. نامه دفترخانه
 2. سند ملکیت
 3. فیش عوارض سال های قبل
 4. پایان کار
 5. محاسبه عوارض
 6. صدور فیش
 7. پرداخت فیش عوارض توسط مودی
 8. ارائه به اداره نوسازی
 9. جهت انجام امور فوق مراجعه مالک یاوکیل قانونی الزامی است

تذکر: چنانچه ملک به صورت مجتمع باشد ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی میباشد

مراحل گردشکار:

 1. مراجعه به مسئول محل مربوطه
 2. صدور فیش
 3. پرداخت فیش
 4. ارائه فیش پرداخت شده به مسئول محل مربوطه
 5. دریافت مفاصا حساب

تذکر: در صورتی که سابقه نوسازی در بایگانی درآم دموجود نباشد به قسمت تشکیل پرونده مراجعه شود


ب - راهنمای شهرسازی


انواع مجوز و پروانه های ساختمانی

 1. پروانه ساختمانی اراضی بایر
 2. تحریب ونوسازی
 3. اضافه اشکوب
 4. توسعه بنا
 5. تغییرات
 6. تبدیلات
 7. تغییر نقشه
 8. تمدید پروانهمدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی

 1. اصل و تصویرسند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری
 4. حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (در صورتی که مالک فاقد ساختمان باشد)
 9. اصل وتصویر صورت مجاس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند
 10. در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شودمرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی

 1. تشکیل پرونده
 2. بازدید
 3. طرح تفصیلی
 4. بروکف
 5. در صورت داشتن خلاف:بررسی خلاف،رئیس طرح تفصیلی،دستور نقشه
 6. در صورت نداشتن خلاف: رئیس طرح تفصیلی - دستور نقشه


مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدورفیش عوارض

 1. نقشه معماری که جزئیات مبحث 19 نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار 2 سری
 2. چک لیست مبحث 19(صرفه جویی درانرژی) با امضا و مهر مهندس معمار
 3. برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضاء شده باشدمرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی

 1. رسید نقشه
 2. بررسی نقشه
 • در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد
 • در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه
 1. اعلام عوارض
 2. تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل قانونی

تذکر: از تاریخ 1/10/86 ارائه خدمات مهندسی برای کلیه پروژه ها با زیربنای ناخالص صرفا تخریب و نوسازی یا پروانه (زمین بایر یا باغات) بیش از 3000 مترمربع از طریق سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشترکا انجام می گردد

مدارک لازم پس از تایید نقشه
پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تایید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز میبایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از 5000 مترمربع زیر بنا می باشد)

 1. نقشه معماری تایید شده 4 سری با امضاء و مهر مهندس معمار
 2. نقشه محاسباتی 4 سری با امضاء و مهر مهندس محاسب
 3. برگ تعهد تهیه نقشهای محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد
 4. چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب
 5. فرم تعهد تخریب با امضاء مالک یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد درصورت تخریب و نوسازی ارائه شود (درصورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)
 6. نقشه تاسیسات 4 سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمانهای 5 طبقه و بیشتر روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا)
  برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 7. نقشه تاسیسات مکانیکی 4 سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمان های 5 طبقه روی پیلوت یا 3000 مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد
 8. فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از 3000 مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد
 9. برگ تعهد نظارت بابت درخواست های
 10. تخریب و نوسازی
 11. پروانه ساختمانی
 12. گزارش مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از 6 طبقه)
  توجه: در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تاخیر در صدور پروانه به عهده مالک خواهد بود
 13. جزئیات سازه نگهبان با مهر محاسب و ناظر در 3 سری
 14. برای ساختمان های مسکونی 6 طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیر مسکونی اخذ تایید از سازمان آتش نشانی
 15. اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای 1000 مترمربع و یا 10 طبقه بیشتر
 16. مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد


مرحله سوم گردشکار صدورپروانه ساختمانی

 1. اعلام وصول عوارض
 2. استعلام برگ مهندسین
 3. در صورت تایید برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین 24 تا 48 ساعت خواهد بود)
 4. تهیه پیش نویس پروانه
 5. تایید رئیس طرح تفصیلی
 6. تایید رئیس صدور پروانه
 7. تایید معاون شهرسازی
 8. تایید شهردار
 9. چاپ پروانه وامضاءتوسط مسئولین
 10. صدورتحویل به مالک


موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی

 1. حضور مالک یا وکیل با ارائه کارت شناسایی
 2. همراه داشتن سند مالکیت
 3. حضورمهندس ناظر با ارائه کارت شناسایی
  توجه: جهت دریافت پروانه ساختمانی حضورمهندس ناظر با مهر در دبیرخانه شهرسازی الزامی است

مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی

 1. نامه شهرداری منطقه
 2. دوسری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه درقطع A3
 3. اصل وکپی سند مالکیت
 4. فرم اعلام عوارض
 5. فیش پرداختی عوارض ایمنی
 6. حضورمالک با کارت شناسایی یا وکیل با وکالت نامه رسمی
 7. CD نقشه های معماری


تخریب و نوسازی

مدارک لازم:

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند
 10. فیش آب، برق، گاز و تلفن


مراحل گردشکار:

 1. اخذ مدارک ثبت فرم درخواست
 2. تشکیل پرونده
 3. بازدید
 4. طرح تفصیلی و بر و کف
 5. دستور نقشه
 6. ارائه نقشه معماری و برگ معماری
 7. بررسی نقشه و صدور فیش عوارض
 8. ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک لیست محاسباتی زلزله
 9. پیش نویس پروانه
 10. تاییدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)
 11. تایید آتش نشانی (جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه)
 12. صدور و تحویل به مالک


عدم خلاف ساختمان

مدارک لازم:

 1. اصل و تصویر سند مالکیت
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین
 3. اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده درسال جاری
 4. حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی
 5. اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعه وکیل
 6. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک
 7. نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)
 8. ارائه گواهی 6 و 8 قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)
 9. اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند


مراحل گردشکار:

 1. تشکیل پرونده
 2. درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی وبرکف،درصورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس ومحاسبات
 3. تایید رئیس طرح
 4. تایید رئیس نظارت فنی، تایید معاون شهرسازی و معماری، تایید شهردار منطقه
 5. درصورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا ماده صدوصدور رای و اجرای رای توسط متقاضی
 6. پیش نویس و محاسبات
 7. تایید طرح تفصیلی و بر و کف
 8. تایید نظارت فنی
 9. تایید معاون شهرسازی و معماری
 10. تایید شهردار منطقه
 11. صدوروتحویل به مالک


انواع گواهی ساختمانی

مدارک لازم:

 1. اصل وتصویر مدارک مالکیت مدارک شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد(سند 6 دانگ برگه قراردادی و واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره امــلاک و مستغلات شـهرداری تهران با بنچاق)
 2. اصل و تصویر شناسنامه مالکین
 3. اصل و تصویر نوسازی سال جاری
 4. اصل و تصویرصورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان است
 5. اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (درصورت فوت مالک)
 6. نقشه
 7. حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است
 8. گزارش مهندس ناظر (شماره و یا تصویر ارائه شده)
 9. فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
 10. فرم تعهد محضری درمورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند
 11. گزارش اتمام بنا
 12. برگه اتمام بنا
 13. ارائه تائید به آسانسور درصورت داشتن آسانسور
 14. ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز

ارائه مدارک مبنی بردلالت قدمت بنای مربوطه به قبل از سال 49 می باشد (از قبیل فیش برق و سوابق نوسازی)

مراحل گردشکار:

 1. در صورت خلاف، بررسی و ارجاع به کمیسیون ماده صد و یا داخلی
 2. صدور رای و اجرای رای توسط قاضی
 3. ارائه ندارک لازم
 4. واحد پیش نویس و محاسبات
 5. رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
 6. تایید رئیس نظارت فنی
 7. تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
 8. تایید شهردار منصقه
 9. صدور گواهی
 10. در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم
 11. واحد پیش نویس و محاسبات
 12. رئیس طرح تفصیلی و بر و کف
 13. تایید رئیس نظارت فنی
 14. تایید معاون شهرسازی و معماری منطقه
 15. تایید شهردار منطقه
 16. چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین
 17. صدور گواهی


دریافت گواهی پایان کار

 1. پایان ساختمان قبل از 1349
 2. پایان کار آپارتمان
 3. تهیه پایان کار ساختمان
 4. عدم خلاف
 5. پایان کار


صدور پایان کار(پیش نویس)

مدارک لازم:

 1. تائید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از6 طبقه
 2. فیش عوارض پرداخت شده
 3. نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده


مدارک لازم جهت پایان کاربرای املاک دارای پروانه ساختمانی سال 1366 به بعد

 1. گزارش اتمام بنا
 2. برگه اتمام بنا
 3. ارائه تائیدیه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)
 4. ارائه تائیدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای 6 طبقه)
 5. ارائه فیش آب، برق، تلفن و گازتفکیک وتجمع

مدارک لازم:

 1. سه نسخه از سند مالکیت
 2. یک برگ نقشه 2000/1 که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه 3 برگ کپی
 3. مفاصا حساب نوسازی
 4. در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب دارایی مریوط به زمین های بایر و ارائه گواهی 6 و 8 از سازمان زمین شهری
 5. در صورتی که مساحت زمین بیش از 3000 مترمربع باشد و یا زمین هاییکه به علت هندسی نبودن شکل آنها و یــا نداشتن ابعـاد درسند مـالکیت که تعیین ابـعاد و زوایا تــوسط مامور بازدید مـحل مقدور نبـاشد ارائـه نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است
 6. درصورتی که ملک به صورت ساختمان باشد پایان کار ارائه می شود
 7. در صورتی که قبلا جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادرشده باشد ابطال گردد
 8. درصورتی که ملک قبلا فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود
 9. درصورتی که ملک قبلا تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود
 10. جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامش است
 11. ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس 500/1 که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد
 12. افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها فرقی ندارد


مراحل گردشکار

 1. درصورت نداشتن خلاف عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی
 2. اخذ نقشه تفکیک و عوارض مربوطه
 3. تایید مسئولین
 4. ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد
 5. در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف، اخذ رای و اجرای آن
 6. عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی
 7. اخذ نقشه تفکیک و عوراض مربوطه
 8. تائید مسئولین
 9. ارسال نقشه تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد


استعلام طرح

مدارک لازم:

 1. ارائه استعلام از مراجع ذی ربط (بانک - دفترچه)
 2. ارائه نقشه 2000/1 که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد
 3. در صورت ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان


مراحل گردشکار

 1. ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده
 2. بازدید
 3. اعلام نظر طرح تفصیلی و بر و کف
 4. تهیه پیش نویس پاسخ استعلام طرح
 5. تایید مسئولین
 6. صدور پاسخ استعلام


کسب و پیشه

مدارک لازم:

 1. ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی
 2. فتوکپی سند مالکیت
 3. فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت


مراحل گردشکار
پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است (درصورتی که به مدت 15 روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد)

 1. بازدید
 2. طرح تفصیلی و بر و کف
 3. در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی
 4. دریافت پاسخ استعلام ترافیکی
 5. اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)
 6. صدور پاسخ به اتحادیه
 7. در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح درکمیسیون های مورد نظر و صدور اجرای رای
 8. استعلام ترافیکی
 9. دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)
 10. اعلام نظر امور کسب (منقی یا مثبت)
 11. صدور پاسخ به اتحادیه


مراحل دریافت مجوز نصب تابلو

مدارک لازم:

 1. فتوکپی اجاره سند یا اجاره نامچه
 2. جواز کسب
 3. ارائه پایان کار اداری_تجاری_مسکونی (بسته به نوع کسب)
 4. ارائه رضایت نامه کتبی ازهیات مدیره، مدیر ساختمان یا مالک طبقه فوقانی (به طور کلی عدم وجود هر نوع شاکی درمشاعات)
 5. ارائه عکس از محل تابلو

محل مراجعه: اداره زیباسازی منطقه

ج - آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران


کمیسیون ماده صد شهرداری
مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مامورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصورواقع باشد، جلوگیری نمایند.
ماده صد دارای 11 تبصره می باشد که تخلافات حادث شده با درخواست شهرداری، توسط کمیسیونی متشکل از: نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر بررسی و رای بدوی صادرمی گردد. این رای ظرف مدت 10 روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض می باشد. در صورت عدم اعتراض و یا قطعی شدن رای، مالکان 2 ماه مهلت برای اجرای رای دارند که درصورت عدم اجرای رای درمدت یاد شده، شهرداری راسا اقدامات قانونی را انجام خواهد داد.


نحوه اعتراض به رای بدوی کمیسیون ماده 100
چنانچه مالکان/ذینفعان پس از ابلاغ رای بدوی کمیسیون ماده 100، اعتراضی داشته باشند، میتوانند ظرف مهلت قانونی (10 روز از زمان ابلاغ)* لایحه اعتراضیه خود راتنظیم وجهت ارائه آن به شهرداری منطقه مراجعه نمایند.
*توجه: در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی مقرر (10 روز از زمان ابلاغ) رای بدوی به رای قطعی تبدیل وغیر قابل اعتراض خواهد بود


نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری


S = مساحت ناخالص تجاری
توجه: مساحت ناخالص تجاری: علاوه بر بنای مفید تجاری، راهرو، راه پله و آسانسورهای مربوطه نیز جزء زیر بنای ناخالص محسوب میگردد
P = قیمت منطقه ای به ریال
M = ضریب درصد طبقات طبق جدول
L = دهنه واحد تجاری به متر
L0 =.طول دهنه مجاز به متر (3 متر)
H = ارتفاع واحد تجاری به متر
H0 = ارتفاع مجاز تجاری به متر (4 متر)
N = تعداد واحدهای تجاری یا اداری

جدول میزان ضریب M درطبقات

ردیف

طبقات

تجاری (1)

اداری (2)

صنعتی (3)

1

همکف

100%

60%

100%

2

زیر زمین

60%

50%

50%

3

اول

50%

40%

35%

4

دوم

45%

30%

35%

5

سوم به بالا

35%

20%

35%

6

انباری

20%

20%

35%

7

نیم طبقه

10%

10%

35%

 

نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی(مجتمع های مسکونی)S = مساحت ناخالص تجاری
S0 = زیربنای مورد تقاضا
K = تعداد کل واحدهای مسکونی
P = قیمت منطقه ای
X =.ضریب

X

S0

15%

تا 200 متر مربع

20%

تا 400 متر مربع

25%

تا 600 متر مربع

30%

بیش از 600 متر مربع


توجه: برای تعیین S.درکلیه پروانه ها به ازای هر واحد پارکینگ تامین شده، 20 متر مربع از زیربنای مورد تقاضا کسر می گردد


نحوه محاسبه عوارض صدورپروانه ساختمانی(خانه های مسکونی یک واحدی)

عوارض زیربنا =
[قیمت منطقه ای x 20) x تعداد پارکینگ تامین شده) - مساحت ناخالص زیربنا x ضریب]

ضریب

سطح زیربنا

5%

تا 60 متر مربع

10%

تا 100 متر مربع

18%

تا 150 متر مربع

30%

تا 200 متر مربع

45%

تا 300 متر مربع

65%

تا 400 متر مربع

90%

تا 500 متر مربع

120%

از 600 متر مربع به بالا

موضوع : | بازدید : 409
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 :: توسط : دکتر بیگ زاده

 

بطورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیه می باشد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشد. عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیان مختلف برای انجام این موارد به اداره ثبت اسناد واملاک مراجعه می نمایند درذیل به تفکیک اعلام میگردد و درخاتمه برای آشنائی با چگونگی انجام کارها در این اداره فرمهای درخواست تعدادی از اموری که درشرح وظایف ثبت اسناد واملاک بوده و مورد نیاز متقاضان می باشد جهت راهنمایی اعلام میگردد.

عمده اموری که انجام آن درعهده اداره ثبت بشرح ذیل می باشد:

 1. صدوراسناد ملکی
 2. تعویض اسناد مالکیت که به دلائل مختلف ازانتفاع ساقط گردیده است مانند: ریختن جوهرروی مندرجات سند، آب ریختگی روی سند و...
 3. صدور متمم الصاقی سند مالکیت بدلیل پرشدن ستونها
 4. درخواست نقشه ثبتی
 5. درخواست اجرای ماده 45 (در مواردیکه دراثرتعریض گذر، متراژ ملک تغیر میابد، متراژ مندرج در سند نیز میبایستی تغییر یابد) این ماده قانونی ناظر بر مطلب فوق میباشد
 6. درخواست اصلاح حدود اربعه (در مواردیکه ملک مجاور بدلیل طرحهای شهری تبدیل به گذر میگردد، مندرجات حدود اربعه میبایستی تغییر یابد)
 7. اجرای ماده 147 و148 (درموارد بخصوص، سند مالکیت رسمی برای مبایعه نامه های قبل از سال 1370 خورشیدی صادر میگردد) بدیهی است برای اعمال این قانون شرایط ویژه ومختلفی میبایستی رعایت گردد.
 8. اجرای ماده 149 (اجرای این ماده زمانی مورد نیاز میباشد که مندرجات سند مالکیت بهر دلیل با وضـع موجود تطبیق نمی نماید )
 9. انجام افراز املاک مشاع
 10. نصب مجدد سرب پلمب روی جلد سند مالکیت
 11. انجام ثبت املاک با هر نوع کاربری
 12. آگهی تحدید حدود اختصاصی
 13. انجام صدور سند ملکیت
 14. تبدیل سند مالکیت افراد متوفی به نام وراث قانونی (صدور سند مالکیت وراث قانونی)
 15. انجام صدور صورتمجلس تفکیکی برای املاکی که پایانکار ساختمان برای آنها صادر گردیده است
 16. صدور سند مالکیت براساس تنظیم تقسیم نامه
 17. تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد سند

برای انجام کارهای فوق میبایستی فرمهای درخواست مربوطه را تکمیل نمود در ذیل نمونه فرمهای درخواست ،جهت سهولت کاربران ایران فایل مکتوب وارائه میگردد تا شما عزیزان در زمان مراجعه به اداره ثبت در زمان انجام امور صرفه جویی نمائید.

فرم 1 - درخواست ثبت ملک
فرم 2 - آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرم 3 - درخواست سند مالکیت به نام خریدار
فرم 4 - صدور سند مالکیت وارث
فرم 5 - صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه
فرم 6 - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
فرم 7 - درخواست سند تجمیعی
فرم 8 - تعویض سند غیر قابل استفاده ,سوخته ,فرسوده ,آب ریختگی
فرم 9 - صدور سند مالکیت المثنی
فرم 10 - سند مالکیت متمم الصاقی
فرم 11 - درخواست نقشه ثبتی
فرم 12 - اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت
فرم 13 - اصلاح حد به کوچه
فرم 14 - اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت
فرم 15 - افراز املاک مشاع
فرم 16 - نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت


فرم 1 - درخواست ثبت ملک
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه .... دانگ مشاع از شش دانگ پلاک .... واقع در .... تا کنون قبول تقاضای ثبت نشده و اینجانب مالکیت و تصرفات لازم را دارم علیهذا به پیوست مدارک ذیل تقدیم می گردد مستدعی است نسبت به قبول تقاضای ثبت آن اقدام فرمائید.
1.فتوکپی مصدق قولنامه
2.استشهادیه محلی


فرم 2 - آگهی تحدید حدود اختصاصی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه تحدید حدود عمومی پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت عدم حضور مالک در موعد مقرر انجام نیافته علیهذا مستدعی است در حدود مقررات به هزینه اینـجانب نسبت بــه تـحدید حدود اختصاصی اقدام فرمایند.


فرم 3 - درخواست سند مالکیت به نام خریدار
ریاست محترم اداره ثبت .............
احتراما با تقدیم فتوکپی سند خریداری (بنچاق) و اصل خلاصه معامله شماره .... دفتر خانه .... از پلاک ثبتی .... خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت بنام اینجانب .... صادر فرمائید.

فرم 4 - صدور سند مالکیت وارث
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه مالک پلاک .... مرحوم شده و اینجانبان وارث قانونی هستیم علیهذا به پیوست اصل سند مالکیت و فتوکپی مصدق دادنامه حصر وراثت و گواهی اداره دارایی تقدیم می گردد
خواهشمند است نسبت به صدور سند مالکیت جدید به نام اینجانبان …. اقدام فرمائید.

فرم 5 - صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم نامه
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما با تقدیم یک نسخه تقسیم نامه شماره ... تنظیمی در دفتر خانه .... تهران و سند مالکیت قدیم مربوط به تقسیم پلاک ... بین اینجانبان مالکین مشاعی ,خواهشمند است دستور فرمائید اسناد مالکیت جدید بر اساس تقسیم نامه فوق صادر گردید.

فرم 6 - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه اسناد مالکیت پلاک .... به صورت مشاعی صادر شده و شش دانگ به اینجانب تعلق دارد علیهذا به پیوست عین ... جلد سند مالکیت مشاعی تقدیم میگردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.

فرم 7 - درخواست سند تجمیعی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما چون شش دانگ پلاکهای ..... و...... متعلق به اینجانب ..... در محل تجمیع و به صورت واحد در آمده علیهذا به پیوست اسناد مالکیت اولیه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت تجمیعی صادر گردد.


فرم 8 - تعویض سند غیر قابل استفاده ,سوخته ,فرسوده ,آب ریختگی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب .... به جهت سوختگی .... , فرسودگی .... ,آب ریختگی .... , غیر قابل استفاده بوده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید سند مالکیت جدید صادرگردد .

فرم 9 - صدور سند مالکیت المثنی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه سند مالکیت پلاک .... متعلق به اینجانب به علت ... مفقود گردیده علیهذا با تقدیم فرم لازم خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام گردد.

فرم 10 - سند مالکیت متمم الصاقی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه ستون نقل و انتقالات سند مالکیت پلاک ..... متعلق به اینجانب ...... پر شده علیهذا به پیوست عین سند مالکیت تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به الصاق سند متمم اقدام فرمائید

فرم 11 - درخواست نقشه ثبتی
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه اینجانب .... مالک پلاک .... نیاز به نقشه ثبتی دارم علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید طبق مقررات نسبت به ارائه نقشه ثبتی اقدام فرمائید


فرم 12 - اجرای ماده 45 آئیننامه قانون ثبت
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه قسمتی از پلاک .... متعلق به اینجانب .... بر اثر تعریض کوچه داخل در شارع گردیده علیهذا ضمن تقدیم سند اولیه مستدعی است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت جدید اقدام فرمائید.

فرم 13 - اصلاح حد به کوچه
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... طبق سند به مجاور محدود بوده و فعلا به کوچه .... محدود است علیهذا مستدعی است نسبت به اصلاح حد مذکور اقدام فرمائید

فرم 14 - اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت
ریاست محترم اداره ثبت ...
احتراما نظر به اینکه حد .... پلاک .... متعلق به اینجانب .... با محل مطابق نبوده و اضافه مساحت دارد علیهذا مستدعی است با اعزام نماینده و نقشه بردار نسبت به اصلاح سند مالکیت طبق وضع موجود در محل اقدام گردد.


فرم 15 - افراز املاک مشاع
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما نظر به اینـکه اینجانب .... به صورت مشاعـی در شش دانگ پلاک .... مالکـیت رسـمی دارم به جهت عـدم دسترسی به سایر شرکاء تفکیک ملک مقدور نبوده علیهذا با اعلام نام و آدرس مالکین مشاعی به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به افراز سهم اینجانب اقدام گردد.


فرم 16 - نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت
ریاست محترم اداره ثبت ....
احتراما چون سرب پلپ سند مالکیت پلاک .... مربوط به اینجانب .... مفقود گردیده خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به سرب پلمپ جدید اقدام گردد

موضوع : | بازدید : 314
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 :: توسط : دکتر بیگ زاده

با عنایت به آنکه این سامانه درارتباط با ملک ومسکن می باشد. عمده مسائل حقوقی که موردنیاز شما عزیزان می باشد مطالبی است که در زمـان عقد قـرارداد و امضاء ذیـل هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره نامه و ... لازم است رعایت گردد و شما کاربران عزیز میبایستی از آن مطلع باشید. لذا در این بخش رئوس مطالبی که مورد نیاز میباشد به اختصار تشریح میگردد.
نکته مهم: درهر قرارداد چند نکته اصلی وجود دارد که ارکان آن قرارداد را تشکیل داده و بدون آنها قراردادها مبهم و بلا اعتباراست.
الف - نام و هویت متعاملین: درهرقراردادی نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، و کد ملی، آدرس صحیح و تلفن، دو طرف قرارداد اعم ازخریدار یا خریداران، فروشنده یا فروشندگان، موجر، موجران، مستاجر یا مستاجران، کارفرمایان، پیمانکاران و... میبایستی بطوردقیق مشخص و قید گردد.
ب - مورد معامله: درتمامی قراردادها، قید دقیق مورد معامله لازم و اجباری است. خصوصا درکلیه قراردادهای مربوط به معاملات املاک قید پلاک ثبتی (شامل شماره های اصلی، فرعی، قطعه) آدرس دقیق پستی، شماره سند، شماره دفتر و تمامی مشخصات مندرج در سند مالکیت، لازم الاجرا بوده بنحوی که بدون قید مورد معامله اصولا قراردادها فاقد اعتبار می گردند.
ج - مدت مورد معامله: درکلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایستی روشن و واضح قید شود. تا درصورتی که مدت قرارداد به اتمام برسد و طرفین به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس دیگربندها عمل گردد، یا تصمیمات دیگری مطابق توافقات متعاملین انجام پذیرد.
د - قیمت مورد معامله: ازارکان مهم هرقرارداد قیمت مورد معامله می باشد، بطوریکه در صورت عدم درج قیمت مورد معامله در هرقراردادی بالاخص مبایعه نامه، اجاره نامه، قرارداد خرید و فروش هرنوع کالایی، آن سند از یکی ازمهمترین اصول لازمه برخوردار نمیباشد.

مواردیکه در فوق توضیح داده شد اصول وارکان تنظیم هر سند برای خرید و فروش و نقل وانتقـال می باشد، حال آنکه موارد بسیاردیگری نیز وجود دارد که میبایستی رعایت و در سند قید گردد از جمله تاریخ انشاء یا امضاء هر سند ،ملحقات و متعلقات دیگرمورد معامله مانند شماره های پرونده قبوض برق، آب، تلفن، گاز که دلیل بر وجود این متعلقات بهمراه مورد معامله می باشد، ذکر مواردی مانند انباری، پارکینگ اختصاصی (در صورت موجود بودن)، قید میزان پیش پرداخت، نوع وترم های پرداخت ثمن مورد معامله وهرنوع توافقات و شروط دیگری که درانجام معامله اثرگذار بوده و معمولا در بخشی از سند تحت عنوان ملاحظات مکتوب می گردد.
از موارد دیگری که درزمان عقدهرقرارداد یا بیع و یا تنظیم اسناد اجاره و... میبایستی مورد لحاظ قرار گیرد، حصول اطمینان از موارد ذیل می باشد:

 • مورد معامله مستحق الغیر نباشد: بدان معنا که، آنچه به معـرض معامله قرارداده شده بدون معارض باشد و شخص یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر، مالکیتی از هیچ نوع در آن نداشته باشند. مانند آنکه در پاره ای موارد سند مالکیت در دست اشخاص می باشد ولی درنهادهای دیگری مانند اداره اوقاف سوابقی از وقف موضوع مورد نظر موجود می باشد، یا درمواردی که در سند مالکیت قید گردیده "تمامی ششدانگ عرصه ملک به مساحت ..." میبایستی اطمینان حاصل نمود برای اعیانی همان ملک مالکیت جداگانه ای وجود نداشته باشد و دقت شود در زمان اقدام به خرید یا اجاره متصرف دیگری غیر از فروشنده، یا موجر مورد را در تصرف نداشته باشد. همینطور دقت شود مورد معامله در توثیق هیچ نهادی اعم از بانکها، قوه قضائیه، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نباشد
 • هویت مورد معامله دقیقا شناسایی گردد: بدان معنا که اگر مورد معامله و اسناد ذیربط به رویت متعامل رسید دقت شود آنچه دیده شده همان است که در پایان معامله در ید متعامل قرار خواهد گرفت (در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد محل تحقیق گردد، پلاک ثبتی مندرج درسند متعلق به همان ملک رویت شده است یا خیر)
 • وضعیت و توان مالک برای انجام معامله را به دقت بررسی نمائید: منظور از وضعیت مالک، سن، سلامت ظاهری، عدم زوال عقل و دارا بودن اختیار کامل مالک جهت تصمیم گیری می باشد. در اکثر معاملاتی که یک مالک بهمراه تعداد کثیری از اقوام و دوستان خود در جلسات اولیه شرکت می نماید و افراد غیرمسئول در امــور ذیربط مداخله می نمایند، پایان خوشی برای ان متصور نمیباشد. منظوراز تـوان مالک، امکان انجام معامله توسط وی می باشد، (توصیه می گردد، عـدم ممنوعـیت معاملاتی مالک توسط ارگانهای دولتی احراز گردد سپس اقدامات بعدی صورت پذیرد)

موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که ذکر آنها دراینجا امکان پذیر نمی باشد، لیکن کارشناسان این موسسه آمادگی دارند درهر زمان شما را یاری نمایند

موضوع : | بازدید : 330
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 :: توسط : دکتر بیگ زاده


1- تـراکـم سـاختـمـاني مـجـاز
2- شبکه معابر و دسترسي
3- سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده گذاري)
4- تفـکيک و تجمـيع قطـعات (پلاک هـا)
5- بلندمرتبه سازي (12 طبقه و بيشتر)
6- پـارکيـنگ
7- حفـاظت از ميـراث تاريخي شـهر


1- تـراکـم سـاختـمـاني مـجـاز
1-1: "تراكم ساختماني مجاز" حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراكم تعيين شده در طرح تفصيلي تهران از80 درصد تا 440 درصد (به جز در پهنه هاي ويژه بلندمرتبه) در پهنه‌هاي چهارگانه استفاده از اراضي شهر تهران، به تفاوت در هر كاربري و متناسب با مساحت قطعه و عرض معبر است، كه به تفكيك هر زيرپهنه طبق نقشه پهنه‌بندي و براساس جداول پيوست شماره دو اين سند است.
تبصره (1): تراكم ساختماني مجاز در زيرپهنه‌هاي حفاظت (سبز و باز) - (G)، مختلط ويژه (M22)، صنعت با فناوري بالا و خوشه هاي صنعتي (S311)، گستره ها و مراکز تجاري، اداري و خدمات (با غلبه فرهنگي) - (S22)، بازار (S11) و پهنه هاي ويژه بلندمرتبه سازي، تابع ضوابط و مقررات ويژه و با رعايت ضوابط خاص دستگاه هاي مربوطه بر اساس مقررات طرح جامع تهران، به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
2-1: به منظور سامان بخشي به سيماي شهر، احداث بنا در محورهايي از شهر که بيش از 60 درصد قطعات آن در طرفين گذرهاي با حداقل 12 متر عرض، بر مبناي ضوابط قبلي ساخته شده اند، مطابق ضوابط قبلي (تراکم و طبقات)، مجاز است. اين محورها در طرح تفصيلي تعيين، و نحوه برخورد با آنها به تصويب کميسيون ماده (5) خواهد رسيد.
تبصره (2): هرگونه پيش آمدگي ساختمان ها در معابر عمومي و خيابان ها در کليه پهنه ها، به منظور تأمين ديد مناسب و انتظام بصري و جلوگيري از کاهش فضاهاي باز شهري، ممنوع است.
تبصره (3): فضاهاي مشاعي يا غيرمفيد و حداقل زيربنا يا سرانه آنها، در کليه ساختمان هاي مسکوني و غيرمسکوني طبق جدولي تنظيم و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
زيربناي اين فضاها (غيرمفيد) که همراه با زيربناي فضاهاي مفيد در هر طبقه (جمع مفيد و غيرمفيد)، حداکثر سطح کل اشغال مجاز در هر پلاک را تشکيل مي دهند، به لحاظ دريافت عوارض تراکم ساختماني مجاز تعيين شده در جداول شماره دو پيوست، جزء تراکم محاسبه نخواهند شد.

2- شبکه معابر و دسترسي
1-2 : حداقل عرض معابر دسترسي در اجراي طرح هاي جامع و تفصيلي شهر تهران، در کل سطح شهر و در تمامي پهنه ها، 6 متر خواهد بود. موارد استثناء (عرض کمتر از 6 متر) از جمله، معابر واقع در شيب هاي تند که عملاً امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد و يا در برخي از بافت هاي ارزشمند روستايي و تاريخي و يا بافت هاي مسکوني ارزشمند سبز و ساير موارد مشابه، که مي توانند در حد وضع موجود تثبيت شوند، در طرح تفصيلي مشخص و به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
2-2 : در طراحي و اجراي شبکه معابر به ويژه در پهنه هاي مستعد شهر و فضاهاي عمومي با تأکيد بر بافت هاي تاريخي و با ارزش شهر، ايجاد تسهيلات و پيش بيني هاي لازم براي گسترش و توسعه حرکت پياده و دوچرخه و دسترسي آسان براي معلولين جسمي و حرکتي الزامي است.


3- سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (توده گذاري)
1-3 : سطح اشغال زمين در زيرپهنه هاي سکونت عام، مطابق جداول پيوست شماره دو, حداکثر تا 60 درصد تعيين مي گردد. در قطعاتي که طول آنها مساوي و يا بيش از 25 متر و يا مساحت آنها مساوي يا بالاتر از 180 مترمربع باشد، سطح اشغال تا حداکثر 2 متر پيشروي طولي، علاوه بر سطوح اشغال موضوع صفحه اول جداول پيوست شماره دو، مجاز خواهد بود.
تبصره (4): هر گونه افزايشي در سطح اشغال کليه پهنه ها، تحت هر عنوان و به هر شکل (بيش از ميزان تعيين شده در جداول پيوست شماره دو و مستثني شده در بند 1-3-6 فوق)، ممنوع است.
2-3 : محل استقرار ساختمان (توده گذاري) در تمامي پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي سکونت، ضمن رعايت حقوق همسايگي و رعايت سطح اشغال و طبقات مجاز، صرفاً در سطح 70 درصد مساحت قطعه با پيشروي از شمال (در طول قطعه)، مجاز مي باشد. موارد استثناء و از جمله در زيرپهنه هاي بلندمرتبه سازي به تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد رسيد.
3-3 : در محدوده هايي از زيرپهنه هاي فعاليت (محورها و گستره هاي تجاري، اداري و خدمات) و مختلط (تجاري، اداري و خدمات با مسکوني) و زيرپهنه هاي ويژه بلندمرتبه، که در طرح تفصيلي شهر تهران تدقيق مي شود، سطح اشغال مي تواند تا حداکثر 80 درصد (به شرط استفاده عمومي)، افزايش يابد. سطح اشغال در طبقات بالاي همکف يا اول کاهش و مطابق مفاد جداول پيوست شماره دو، حداکثر 50 درصد مجاز خواهد بود.
4-3 : متناسب با کاهش سطح اشغال زمين و افزايش طبقات (حداکثر در يک طبقه) در کليه زيرپهنه¬هاي مسکوني عام، تراکم مازاد تشويقي يا تخفيف در عوارض (مازاد بر تراکم پايه مالي تا سقف تراکم ساختماني مجاز)، تعلق خواهد گرفت. ضوابط مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ طرح تهيه و بعد از تأييد و تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران و عنداللزوم به تصويب شوراي اسلامي شهر تهران خواهد رسيد.
5-3 : تخصيص حداقل 50 درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضاي سبز، الزامي است.
6-3 : به منظور ايجاد تداوم و پيوستگي کالبدي و بصري و تعادل در دو طرف طول معابر شرياني درجه يک و بيشتر، واقع در پهنه هاي فعاليت و مختلط (با طراحي شهري موردي که به تصويب کميسيون ماده 5 شهر تهران خواهد رسيد)، توده گذاري در قطعات همجوار معبر بايد به نحوي صورت گيرد تا جبهه هاي شمالي و جنوبي و يا شرقي و غربي بر خيابان با احجام متعادل و هماهنگ و عقب نشيني هاي يکسان، شکل گيرد.


4- تفـکيک و تجمـيع قطـعات (پلاک هـا)
1-4 : تفکيک املاک و اراضي در کليه پهنه هاي شهر با متراژ کمتر از 1000 مترمربع، بعد از رعايت برهاي اصلاحي (با کاربري مسکوني) و با متراژ کمتر از 2000 مترمربع (با ساير کاربري ها)، ممنوع است. ليکن در صورت درخواست تفکيک براي اراضي و املاک بيش از نصاب هاي مذکور، حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک نبايستي از 500 مترمربع در کاربري هاي مسکوني و 1000 مترمربع در ساير کاربري ها، کمتر باشد.

2-4 : در کليه پهنه هاي استفاده از زمين شهر تهران، تفکيک اعيان ساختمان هائي که طبق ضوابط و مقررات اين طرح احداث شده باشند، مجاز است.
تبصره (5): حداقل عرض قطعات مسکوني پس از تفکيک و بعد از رعايت برهاي اصلاحي، 10 متر تعيين مي گردد.

3-4 : تفكيك کليه اراضي بزرگ مقياس (بيش از يک هکتار) در مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي، از جمله آنهائي که تحت مالكيت يا در اختيار دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي است، صرفاً با تهيه طرح‌هاي موضعي و تصويب آنها در کميسيون ماده (5) شهر تهران و براساس راهبردها و كاربري هاي پيش‌بيني شده براي پهنه هاي استفاده از اراضي در طرح جامع، مجاز است.
تبصره (6): در صورت درخواست تفکيک املاک از سوي مالکين، با رعايت حداقل مساحت قطعه حاصل از تفکيک، به ازاي هر قطعه حاصل از تفکيک، مازاد بر يک قطعه، 10 درصد از "تراکم ساختماني مجاز" کسر مي شود.
تبصره (7): تفكيك عرصه‌ها در بافت ارزشمند تاريخي که در جداول شماره دو با کد 1R22 مشخص گرديده است، طبق ضوابط خاص اين عرصه ها مجاز است.

4-4 : تفكيك اراضي مزروعي و باغات موجود شهر تهران، صرفاً براساس دستورالعمل ماده (14) قانون زمين شهري (به شرح ضميمه جداول پيوست شماره يک و دو) که در اجراي قانون مذکور توسط وزير مسکن و شهرسازي ابلاغ گرديده، مجاز خواهد بود.

5-4 : در صورت درخواست تجميع قطعات از سوي مالکين (به ويژه در بافت هاي فرسوده شهر) و مشروط به رسيدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجميع (از زمان ابلاغ اين طرح تا پايان سال 1390-200 مترمربع، از ابتداي سال 1391 تا پايان سال 1395-250 مترمربع، از آغاز سال 1396 تا پايان سال 1400، 300 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد 500 مترمربع)، به ازاي هر قطعه مازاد بر يک، 20 درصد و به نحوي که مجموع اين افزايش تراکم به موجب مفاد جداول پيوست شماره دو، از يک طبقه تجاوز ننمايد، تراکم تشويقي تعلق خواهد گرفت.
تبصره (8): تجميع اراضي به ويژه در بافتهاي فرسوده مسكوني، با اعمال سياست هاي تشويقي از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختماني مجاز (ما به التفاوت تراکم پايه مالي و تراکم ساختماني مجاز)، حمايت مي‌شود كه نحوه و ميزان آن توسط شوراي اسلامي شهر تهران، تعيين مي گردد.


5- بلندمرتبه سازي (12 طبقه و بيشتر)
1-5 : احداث ساختمان هاي بلندمرتبه، محدود به عرصه هاي مجاز يا ويژه براي بلندمرتبه سازي در برخي از زيرپهنه هاي استفاده از اراضي تهران و مشروط به مجاز بودن از نظر مطالعات پهنه بندي زلزله و ضوابط و مقررات مربوطه و پهنه هاي مجاز زيست محيطي است که موقعيت و کاربري هاي مجاز آنها در نقشه هاي 1:2000 پهنه بندي طرح تفصيلي مشخص و تدقيق مي شود. بر اين اساس ضوابط ساخت و ساز ساختمان هاي بلندمرتبه با رعايت ضوابط تراکم و ارتفاع مجاز معين شده در جداول پيوست شماره دو و براي کاربري هاي گوناگون، حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهر تهران، ضمن تجديدنظر اساسي در مصوبه قبلي شورايعالي شهرسازي و معماري (مصوبه 15/11/77 و اصلاحيه 23/3/79) و اعمال اصلاحات لازم، تهيه و پس از تصويب کميسيون ماده (5) شهر تهران و تأييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
2-5 : از اين تاريخ تا زمان تصويب و ابلاغ ضوابط ساخت و ساز ساختمان هاي بلندمرتبه، صدورهر گونه مجوز ساخت توسط شهرداري براي ساختمان هاي بلندمرتبه در کليه پهنه ها و با هر کاربري در شهر تهران، مجاز نخواهد بود.

6- پـارکيـنگ
1-6 : تأمين و احداث تمامي پارکينگ هاي مورد نياز طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده (5) شهر تهران تعيين شده در پروانه هاي ساختماني هر يک از کاربري ها، براي تمامي ساختمان ها و در همه پهنه ها الزامي است و صدور هر گونه عدم خلاف يا گواهي پايان کار، منوط به تأمين کليه پارکينگ هاي مورد نياز مذکور، در همان ساختمان و يا در پارکينگ هاي مشاعي با فاصله حداکثر 250 متر خواهد بود. تبصره (9): تعداد پارکينگ هاي مورد نياز براي ساختمان ها و مجتمع هايي که از کاربري هاي مختلف برخوردارند، بايستي برابر مجموع تعداد حداقل پارکينگ هاي لازم براي هر يک از کاربري ها طبق ضوابط, محاسبه و تأمين شود. تبصره (10): کليه ادارات، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و غيردولتي، بيمارستان ها، فروشگاه هاي بزرگ و ساختمان هاي با عملکردهاي گوناگون که مراجعين زيادي دارند، در زمان احداث و يا تجديد بنا و يا ساماندهي فضاهاي خود، ملزم به تأمين پارکينگ مورد نياز مراجعين براساس ساعات و روزهاي اوج مراجعات, علاوه بر نياز خود طبق ضوابط، و حداکثر در يک برنامه پنجساله در همان ساختمان و يا در پارکينگ هاي عمومي اطراف، تا شعاع 250 متر مي باشند. تبصره (11): احداث پارکينگ مازاد بر ضوابط، در قطعات و پلاک هاي کليه پهنه هاي شهر تا سقف دو برابر پارکينگ هاي مورد نياز هر واحد در طبقات زيرهمکف (منفي)، بدون الزام به رعايت سطح اشغال و بدون محاسبه در تراکم ساختماني مجاز و مشروط بر حفظ درختان موجود در ملک، مجاز مي باشد.

2-6 : در محلات، بافت ها و يا عرصه هايي که به هر علت، امکان تأمين پارکينگ در ساختمان هاي مسکوني موجود و احداثي وجود ندارد (و ضوابط آن به تصويب کميسيون ماده 5 شهر تهران خواهد رسيد)، شهرداري تهران موظف است، ترتيبي اتخاذ نمايد تا در کنار عرصه هاي مذکور و در فاصله هايي تا شعاع 250 متر، پارکينگ هاي عمومي و ترجيحاً به صورت مشاعي و با حق انتقال و واگذاري به اشخاص جهت پلاک هايي که طبق ضوابط قابليت تأمين پارکينگ ندارند, با مشارکت بخش خصوصي و مصرف کنندگان محلي ايجاد و احداث گردد.
3-6 : پيش بيني محل احداث پارکينگ هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکي از "فضاهاي خدمات عمومي شهر" به ويژه در کنار رينگ هاي شهري و مراکز و گستره هاي کار و فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه اي و فرامنطقه اي)، در يک نقشه مستقل در طرح تفصيلي الزامي است. شهرداري موظف است در جهت احداث پارکينگ هاي مذکور با مشارکت بخش خصوصي و طبق ضوابط مصوب کميسيون ماده (5) شهر تهران در يک برنامه حداکثر ده ساله (تا سال 1395) اقدامات لازم به عمل آورد. نحوه تملک و يا آزادسازي عرصه اين فضاها و يا مشارکت با مالکين اينگونه کاربري ها، در اجراي اين بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهاي خدمات عمومي واقع در طرح هاي مصوب خواهد بود.

7- حفـاظت از ميـراث تاريخي شـهر
1-7 : حفاظت از آثار تاريخي، فرهنگي و معاصر شهر تهران، شامل حفاظت از کليه آثار ثبت شده و کليه آثاري که در آينده ثبت خواهند شد و رعايت حريم مجموعه ثبت شده داراي حريم، الزامي بوده و هرگونه مداخله در عرصه آثار مذکور ممنوع مي باشد.
تبصره (12): تبديل عملکرد بناهاي ثبت شده به عملکردهاي عمومي، با موافقت و رعايت ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجاز است.
تبصره (13): به منظور حفاظت از آثار معماري معاصر شهر تهران و خاطره هاي جمعي شهروندان، هرگونه مداخله در حدود 2300 خانه مسکوني واجد ارزش با هماهنگي شهرداري تهران و ميراث فرهنگي و گردشگري صورت خواهد گرفت.
تبصره (14): ضوابط حريم آثاري که در آينده شناسايي خواهند شد، مشمول تمام بناها و محوطه ها و بافت هاي ثبت شده در آثار ملي مي گردد.
2-7 : ضوابط ساخت و ساز (مرمت، احياء، بهسازي، نوسازي و بازسازي) در کليه آثار و محوطه هاي تاريخي و فرهنگي ثبت شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، از جمله پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي مسکوني ارزشمند تاريخي (R221)، تابع ضوابط و مقررات مصوب ميراث فرهنگي و در خصوص ساير قطعات و پلاک هاي واقع در زيرپهنه هاي مذکور، تابع ضوابط و مقررات موضوع جدول پيوست شماره دو اين سند و طرح تفصيلي مصوب کميسيون ماده (5) شهر تهران خواهد بود.
3-7: تغيير در نماي ابنيه ارزشمند تاريخي ممنوع، و هرگونه اقدام براي ايمن سازي اين ابنيه و تغييرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است.
4-7 : حفاظت از کليه عناصر و اجزاي ميراث طبيعي - تاريخي و فرهنگي شهر تهران، شامل محوطه هاي باستاني، بافت ها و مجموعه هاي تاريخي، محورهاي طبيعي - تاريخي، باغات قديمي و قنوات و چشمه ها، الزامي است.
تبصره (15): آزادسازي محوطه هاي باستاني شناسايي شده و محوطه هائي که در آينده شناسائي مي شوند، به منظور کاوش و حفاظت، الزامي است.
تبصره (16): هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و يا حريم آثار ثبت شده، با کسب مجوز و رعايت ضوابط و مقررات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مجاز است.مرجع: سایت شهرداری تهران

موضوع : | بازدید : 292
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 :: توسط : دکتر بیگ زاده
صفحه قبل 1 صفحه بعد
منوي اصلي
درباره وبلاگ
مهندس بیگ زاده دارای دانشنامه فوق لیسانس مهندسی شهرسازی از دانشگاه تهران ، با پروانه اشتغال بکار پایه دو در طراحی و نظارت و تا کنون حدود دوازده سال در شهرداری تهران سابقه همکاری دارند. تجربیات در اداره صدور پروانه ساختمان حاکی از برخی مشکلات در طراحی معماری نقشه ها به خاطر عدم آشنایی با ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری است که موجب عدم تایید نقشه ها و نارضایتی کارفرمایان میشود . اینک در صدد انتقال تجربیات و اشاره به برخی از ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران هستم و همچنین مطالبی در ارتباط با بافت فرسوده ، طراحی معماری ، طراحی شهری وشهرسازی ، طراحی منظر ، محیط شهری و فرهنگ سازی ، زندگی و آسایش در آینده و به مرور به رشته تحریر در خواهد آمد . اظهار نظر و انتقاد و پیشنهادتان را ارج نهاده و منتظر مشارکت و تبادل افکار و نظرات خواهم بود . چنانچه سوال و مشکلی در خصوص قوانین و مقررات شهرداری تهران دارید میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل نمائید. 44479281-44481353 -44479279 9122896980-9392896980
آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

تعداد اعضای آنلاین : 0
اعضای جدید امروز : 1
اعضای جدید دیروز : 0
تعداد کل اعضا : 2
اعضای آنلاین:

آرشيو مطالب
مطالب اخير
مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
خبرنامه
برچسبها
آمار وبلاگ
آنلاین : 1
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 8
بازدید هفته گذشته : 36
بازدید ماه گذشته : 180
بازدید سال گذشته : 180
کل بازدید : 10119
کل مطالب : 4
نظرات : 1
رنک گوگل :
جستجو
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران